Neteisėtu būdu gautų pajamų apmokestinimas: Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos patirtis

Authors

  • A. I. Lukaðov, Vaitiekus Novikevièius Mykolas Romeris University

Keywords:

Neteisėtu būdu gautų pajamų apmokestinimas: Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos patirtis

Abstract

Mokesèiø vengimas, slëpimas ar panaðaus pobûdþio neteisëta veikla daro didelæ þalà valstybës finansiniams
interesams, paþeidþiamas vienas ið esminiø mokesèiø teisës principø, pagal kurá mokesèius privalo mokëti visi,
kuriems tokia prievolë nustatyta ástatymais. Straipsnyje analizuojami ðios problemos sprendimo bûdai ir esama
situacija bei patirtis Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje–valstybëse, vienijamose bendros tarptautinës organizacijos
– Nepriklausomø Valstybiø Sandraugos.

Downloads

Published

2006-03-30

Issue

Section

Articles